ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od školního roku 2018/2019

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště, Andrea Gahurová jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 školského zákona takto:

 

Registrační číslo žádosti: Rozhodnutí:

 

015/2018 přijato

003/2018 přijato

013/2018 přijato

012/2018 přijato

004/2018 přijato

016/2018 přijato

018/2018 přijato

017/2018 přijato

002/2018 přijato

005/2018 přijato

007/2018 přijato

009/2018 přijato

010/2018 přijato

011/2018 přijato

019/2018 přijato

014/2018 přijato


Datum vyvěšení: 28. 05. 2018

Datum sejmutí: 13. 06. 2018

Nabytí právní moci: 13. 06. 2018


Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.


Schůzka rodičů přijatých dětí se uskuteční

v úterý 12. 06. 2018 v 15:00 hod. v 1.třídě Berušky.


ÚČAST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NUTNÁ!!!